EFE3REE, Lito Kirino – Shakirah

EFE3REE, Lito Kirino – Shakirah